Rss Næstved

 

Lejebetingelser hos Rehab Service Sjælland


Generelle lejebetingelser / lejeaftale/lejekontrakt


 1. LEJEKONTRAKT
  Disse lejebetingelser er gældende ved indgåelse af lejekontrakt for et eller flere hjælpemidler. Lejer er til enhver tid ansvarlig for de lejede hjælpemidler.

 2. Lejekontrakten fremsendes sammen med tilbud til kunden og betragtes som gældende når kunden har accepteret fremsendte tilbud/ordre/faktura. Kundens godkendelse kan være, svar på mail, post, eller ved at indbetale depositum/ faktura

 3. Lejekontrakten er gældende straks efter kundens godkendelse af tilbud/ordre eller faktura.

 4. PRIS
  Lejeprisen dækker klargøring, leje for den aftalte lejeperiode. Lejeperioden beregnes fra ud-/leveringsdato til tilbageleverings-/ afhentningsdato

 5. REGULERING AF PRIS
  RSS forbeholder sig ret til at regulere lejepriserne, dog vil indgået kontrakt altid afregnes til den i tilbud/faktura aftalte pris. Ved fornyelse af kontrakt kan der forekomme prisjustering. 
  Pris for fragt ved levering / afhentning:
  Fragt ved RSS chauffører – kørsel debiteres efter statens til enhver tid gældende kilometertakst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse med tillæg af RSS til enhver tid gældende timetakst. Kilometer afregnes pr. påbegyndt kilometer og tid pr. påbegyndt minut.

 6. AFBESTILLING
  Afbestilling af udlevering af hjælpemidler skal foretages senest 3 hverdage før den aftalte udleveringsdato. Ved senere afbestilling forbeholder RSS sig ret til at debitere et rimeligt klargørings- og administrationsgebyr samt 3 dages leje af hjælpemidler.

 7. UD-/LEVERING OG TILBAGELEVERING/AFHENTNING
  Hjælpemidler skal tilbageleveres til den i lejekontrakten anførte RSS butik og indenfor dennes åbningstid.
  Er der aftalt levering/afhentning foretaget af RSS, og kan lejer ikke træffes på den aftalte leverings-/afhentningsadresse, udskriver RSS faktura på leje for ekstra leje samt for forgæves kørsel jf. ovennævnte kørselstakster.
  Hvis et hjælpemiddel ikke kan tilbageleveres eller afhentes, fordi det er bortkommet, vil lejer blive opkrævet den til enhver tid gældende listepris på hjælpemidlerne.
  Hvis et hjælpemiddel er ødelagt (ud over almindelig påregnelig slitage) vil lejer bliver opkrævet enten den til enhver tid gældende listepris på hjælpemidlerne eller RSS omkostning ved reparation.

 8. BETALING
  Betalingsbetingelser - netto kontant i butik eller 8 dage netto ved modtagelse af faktura.
  Sker betaling ikke rettidigt, tilskriver RSS renter fra forfaldsdagen i overens-stemmelse med rentelovens regler.
  I tilfælde af forsinket betaling er RSS berettiget til, med rimeligt varsel, at ophæve lejekontrakten og efter eget valg afhente hjælpemidlerne for lejers regning eller opkræve den til enhver tid gældende listepris på de lejede hjælpemidler.

 9. VEDLIGEHOLDELSE
  I lejeperioden er lejer ansvarlig for generel vedligeholdelse af hjælpemidlerne. Lejer må ikke selv eller rekvirere 3. part til at reparere, af-/montere og/eller udskifte dele på hjælpemidler.
  Hvis hjælpemidlerne ved tilbagelevering/afhentning skønnes at have været repareret, fået af-/monteret og/eller udskiftet dele af 3. part og/eller er blevet misligholdt, skadet eller på anden måde forringet udover alm. forventelig slid, forbeholder RSS sig ret til at debitere lejer for genetablering af hjælpemidlets standardfunktionalitet, -konfiguration og ­-kvalitet.

 10. ANSVAR
  RSS garanterer, at hjælpemidlerne overholder de til enhver tid gældende lovpligtige sikkerhedsstandarder. Hjælpemidler, der som følge af ændringer i lovpligtige sikkerhedsstandarder ikke længere lever op til disse standarder, erstattes uden omkostning for lejer med et hjælpemiddel, der lever op til gældende standarder.
  RSS er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger der følger af den indgåede lejekontrakt.
  RSS kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan henføres til de af RSS leverede produkter eller ydelser i henhold til den indgåede lejekontrakt. RSS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tab af avance eller indirekte/afledte tab. 
  RSS erstatningsansvar pr. skade begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til et beløb, der maksimalt udgør 1 mio. kr.
  Erstatningskrav, tab eller reklamationer, som lejer ønsker at gøre RSS ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til RSS snarest muligt og senest 14 dage efter, at skaden eller tabet er konstateret.
  Lejeren stilles ansvarlig ved enhver skade, tyveri, brand eller totalskade af det lejede produkt
  Det er lejerens ansvar at det lejede produkt er forsikret under brug af lejeren.. 


 11. FORCE MAJEURE
  Ved force majeure suspenderes RSS forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer - direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi mv.
  Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at opsige kontrakten med 30 dages skriftlig varsel. Påberåbelse af force majeure skal ske uden ugrundet opholdt til den anden part.